Wordset: Play
    
maruz kalmak
tabi olmak
kısmak, kısaltmak
frenlemek, zaptetmek; kaldırım kenarı
dağıtmak, vermek, bağışlamak
tahsis, ayırmak, bölüştürmek, tahsis etmek
harap etmek, mahvetmek
mahvetmek, bozmak
değer biçmek, değerlendirmek
çıkmak, çürümek, patlamak
bozulmak, çürümek
rot
çürük; çürümek, bozulmak
dejenere, yozlaşmış, bozulmuş
bozmak, bozulmak, kötüleşmek
yükseltmek; yukarı itmek
berbat etmek; bozmak
yoksun
yoksun, mahrum, eksik; boş, geçersiz
yetersiz, eksik
yokluk, eksiklik, kıtlık
ilgili, dair olmak
ilişkili
birbirine bağlı
yatırmak, yatırım yapmak
uzatmak, sürdürmek
ınmek, alçalmak, saldırmak
sürdürülebilir (ör: kalkınma)
sürdürmek, devam ettirmek
önemsiz
etki; çarpışma, darbe, şok
geç kalmış, rötarlı, vadesi geçmiş
gözden kaybolmak, yok olmak
eski, modası geçmiş, kullanılmayan
gereksiz, fazla, bol; işten çıkarılmış
poz, duruş, tavır, sormak, poz vermek,tavır takınmak
bildiri, beyanname, tebliğ
hafifletmek, azaltmak, yatıştırmak
tehlikeye atmak, riske atmak
uzun adımlarla yürümek
sıçrama, atılım, atlama
başlatmak, önayak olmak
adamak, ithaf etmek
atfetmek, yüklemek, üstüne atmak
oluşturmak, kurmak, teşkil etmek
zorlayıcı,ilgi uyandıran, saygı uyandıran
kapsamak, kuşatmak
kucaklamak, kucaklaşmak, sarılmak, kapsamak
hareketsiz, uyuyan, uykuda, uyuşuk
yerleşik, oturmuş, yerleşmiş, hep evde oturan
toplum, topluluk, dernek
birleşme, ortaklık, işbirliği
ile ilişkilendirmek
yaymak, çıkarmak, salıvermek
salgı, salgılama
bağışlamak, bağışta bulunmak, vetmek
inandırıcı, ikna edici
içermek, kapsamak
boş, çalışmayan, aylak, avare
arkadaşlık, dernek, birlik
ünlü, meşhur, tanınmış
kapsamlı, geniş kapsamlı
ünlü, meşhur, tanınmış
ünlü, meşhur, şöhretli, şanlı
ayrıntılı,özenli, dikkatle hazırlanmış
karışık, karmakarışık, dallı budaklı
seçkin, ünlü, yüksek rütbeli
gelişmiş, ileri, çok yönlü, kültürlü, komplike
ıskelet, çatı, yapı, çerceve
yanlış yorumlama
yanlış kanı, yanlış kavrama
kuruntu, yanılgı, vesvese
alaycı, insani iyiliğe inanmayan
yanlış inanış, safsata, mantıksızlık
sayısız, çok sayıda
bol, çok, bereketli
geniş, bol, kâfi
bol, çok
yenilik, tuhaflık
roman; yeni, alışılmamış
çelişki, aykırılık
uzlaşmak, anlaşmak
kapsamlı, geniş ölçüde,yaygın
vasıtasıyla, madem ki
doğuştan, doğal
haklı çıkarmak/göstermek
küçük görmek, aşağılamak
matem tutmak, biri için ağlamak, dövünmek
değişmek, mutasyon geçirmek
kalkan, siper, zırh, koruma
araç, vesile; para, servet, varlık
doğuştan, Allah vergisi
şimdiki, bugünkü, geçerli, akım, cereyan
güncel
çağdaş, modern
hüsran, hayal kırıklığı
aklı başında; anlaşılır, berrak
belirsiz, karanlık, gizlemek, örtbas etmek
endişe, ilgi, merak
üstü kapalı, ima edilen
belirsiz
açık, belirgin, aşikar
korumak, muhafaza etmek
geçmişe dayanmak
kalıt, miras
uğraşmak, çabalamak, gayret etmek
varis, mirasçı
rakip, rekabet etmek
karşı taraf, muhalif, rakip
şüpheci, kuşkucu
eleştirmen
halef, ardıl, vâris
uzman, usta, yeterli
usta, uzman, ehliyetli, yeterli
mantıksız, makul olmayan
rakipsiz, yenilmez
yenilmez
katı, sert, sağlam
şaşırtıcı, ilginç, hayret verici
çarpıcı, müthiş; sersemletici
akıllıca
somut, beton, maddi
özel, özgü
yerli, yöreye özgü, doğal
özellik, kişisel özellik
özellik, nitelik; dayandırmak, atfetmek
dikkat çekici, çarpıcı
sahnelemek, yasallaştırmak, çıkarmak
kabul, giriş, katılma, itiraf
derece derece, kademeli olarak
sürekli
yok etme, kökünü kurutma
girişim, teşebbüs
gayret, çaba
bilimsel
cilt, sayı, hacim, ses kuvveti
örnek, eşantiyon, numune
kobay
intihal, eser hırsızlığı
alıntı; celp, çağrı; takdirnâme
seçmeler, seçki
takdir, değerlendirme, minnettarlık
yaygın, genel, hüküm süren
akıl, akıllılık, bilgelik
ana akım
aldatma, hile
sonuç çıkarma, sonuç, çıkarım
göre, konusunda, ilgili olarak
krallık; ülke, diyar
verim, getiri; ürün vermek
bir uyarı (duyuru) yayınlamak
gündeme getirmek (özel kullanım)
deneysel, gözlemsel
dolandırıcılık, hile, sahtekarlık
şaka, oyun, işletmek, oyun etmek, aldatmaca
geride bırakmak, geçmek
üstün olmak, çok iyi olmak
onaylamak, desteklemek; ciro etmek
sayıca fazla gelmek, üstün olmak
onaylamak, geçerli yapmak
sürdürmek, sağlamak, geçindirmek, korumak
ileri sürmek, iddia etmek
depar, çıkış, aşmak, daha hızlı koşmak
tanıklık etmek, ifade etmek
onaylamak, tasdik etmek
uzlaşmak, anlaşmak
tanımak, kabul etmek, onaylamak
doğrulamak, onaylamak
varsayım
varsayım
geçmek, aşmak, üstün olmak
varsaymak, farzetmek, tahmin etmek
farzetmek, saymak
para yardımı yapmak, mali destek sağlamak
hesaplamak
... yanında olmak
sapmak, ayrılmak, uyuşmamak, farklı olmak
işlemek, teslim etmek, önermek
uygulamak, yerine getirmek; idam etmek
razı olmak, kabul etmek, izin vermek
değiştirmek, çevirmek, dönüştürmek
değiştirmek
örneklemek, örnek göstermek
başlatmak, neden olmak, tetik
neden olmak
olgun, kemâle ermiş, ergin
neden olmak, yol açmak
konu, sorun, sayı, basım, çıkarmak
önünü açmak, kolaylaştırmak, imkan vermek
duyurmak, ilan etmek, bildirmek
teslim etmek, vermek, iletmek
üretmek, meydana getirmek
serbest bırakmak, yayınlamak
ayarlamak, düzeltmek
örneklemek, resimlerle açıklamak, resmetmek, göstermek
hibe vermek, bağışlamak, burs, hibe, imtiyaz
çekinmek, tereddüt etmek, duraksamak
kazı yapmak
yönetmek, yönlendirmek, yürütmek, iletmek
çözmek, şifreyi çözmek, deşifre etmek
sürdürmek, izlemek, takip etmek
iz, izlemek, izinden gitmek, ipucu
kurtulmak, ıskartaya çıkarmak
ikna etmek, inandırmak
araları açılmak, bozuşmak,
içine bakmak, incelemek, yoklamak
ustalık, başarı, beceriklilik
artırmak, yükseltmek
zafer, zafer kazanmak, yenmek
sonuç çıkarmak, anlamak
başarmak
çözmek, halletmek, anlamak
sonuç çıkarmak
çürütmek, aksini ispatlamak
kazıp çıkarmak, deşmek
ortaya çıkarmak
ileri sürmek, sunmak, iddia etmek
durdurmak,kesmek
pazarlık etmek, anlaşma
kurmak, belirlemek
belirlemek, kimliğini saptamak
tasarlamak, planlamak
bildirmek, beyan etmek, açıklamak
beraberinde getirmek, sebep olmak
arka çıkmak, destek olmak, yedeklemek
tahmin etmek, değer biçmek
etiket, etiketlemek, adlandırmak
izlemek, takip etmek
sonuçlandırmak
başarmak
itiraz etmek, ihtilaf, tartışmak
bırakmak, vazgeçmek, pes etmek
artırmak, yukarı itmek, yükseltmek
karşı çıkmak, muhalefet etmek
sefer, sevk; hız
teftiş, kontrol, muayene, denetleme
keşif, arama, araştırma
araştırmak; sonda
237 items.
Contact - About - Help - Switch Theme