Wordset: Play
    
bestow bağışlamak, sunmak, vermek
keen istekli, hevesli; çok iyi, gelişmiş
dubious kuşkulu, şüpheli
laborious zorlu, güç, zahmetli
fatigue bitkinlik, aşırı yorgunluk
eternal ebedi, ezeli, sonsuz
eradicate yok etmek, kökünü kazımak
fidelity bağlılık, sadakat
endorse onaylamak, desteklemek, arka çıkmak
entail kapsamak, gerektirmek, zorunlu kılmak
besiege kuşatma altına almak, çevirmek
insidious sinsi
meticulous titiz, özenli
repeal yürürlükten kaldırmak, feshetmek
unfavourable olumsuz, elverişsiz, uygun olmayan
rectify doğrultmak, düzeltmek
convene topla(n)mak, toplantı yapmak
compute hesaplamak
accord anlaşmak, uzlaşmak
absolve aklamak, beraat ettirmek, temize çıkarmak
unanimous oybirliğiyle, hemfikir
readily kolayca, çabucak; isteyerek, seve seve
intensify yoğunlaştırmak, şiddetlen(dir)mek
objective hedef, amaç, gaye
implicit üstü kapalı, imalı
imminent çok yakın, eli kulağında, olması muhtemel
vehemently şiddetli/hararetli/coşkulu şekilde
succession art arda gelen
ruthless merhametsiz, acımasız, zalim
rigorous titiz, özenli
ponder üzerinde kafa patlatmak, düşünüp taşınmak
manifest göstermek, belli etmek
arduous zorlu, güç, çaba gerektiren
asset varlık, malvarlığı; değerli/kıymetli şey
defer ertelemek
annihilate yok etmek, imha etmek, ortadan kaldırmak
curtail durdurmak, azaltmak, kısmak, sınırlamak
allude ima etmek, kastetmek
attain erişmek, elde etmek, ulaşmak
banish sürgün etmek
liable yükümlü, sorumlu; eğilimli
nullify etkisini yok etmek, etkisiz hale getirmek
probe (into) incelemek, araştırmak, soruşturmak
uphold savunmak, desteklemek
trivial önemsiz, değersiz, sıradan
accordingly ona göre, öyle, ...uygun şekilde
surge artmak, çoğalmak
coherent uyumlu, tutarlı
detrimental zararlı
redundant gereksiz, lüzumsuz, ihtiyaç fazlası
prudent tedbirli, sağduyulu
inhibit engellemek, kısıtlamak, dizginlemek
lucrative çok karlı/kazançlı
reckless kayıtsız, umursamaz, dikkatsiz
wield kullanmak üzere kavrayıp tutmak
exemption muaf, muafiyet
exempt (from) muaf/hariç tut(ul)mak
abridge kısaltmak
abdicate vazgeçmek, çekilmek
59 items.
Contact - About - Help