Wordset: Play
     
merhamet, acıma
2601
solgunluk, soluk benizlilik
13272
yabani, evcilleşmemiş
12697
okunaksız, okunması zor
6137
özellikle, bilhassa, ayrıntılı olarak
5544
sırasıyla
12696
uzun ömürlü
12695
yaramaz, haylaz, edepsiz
6806
dayanışma, birlik, beraberlik
6962
çeşitli, farklı
2030
çok derin, engin
2581
çok yakından, derinlemesine
12694
işlemek, teslim etmek, önermek
3244
ima etmek
6462
kâr, kazanç, getiri
5562
hesap açığı, eksiklik; dezavantaj
5177
bariz, aşikar
12693
sıkı, dar, gergin
6224
keskin, sivri; şiddetli, aşırı
5370
ciddi, kararlı
799
müteakıb
2510
sert, hoşgörüsüz
3265
çıkarılmış, dahil edilmemiş
12692
maruz kalmak, uğramak, tutulmak
5134
ardışık, art arda, birbirini izleyen
4636
tutarsız, manasız
12691
kaçınılmaz
2238
uygun, münasip
5628
gözünü korkutmak, korkutmak
6900
hırçınlaştırmak, gücendirmek, acılaştırmak
12488
ileri sürmek, ısrar etmek, iddia etmek
2551
ayartmak, baştan çıkarmak
2390
sitem; azarlamak, kınamak
7656
baskıcı, sert
12487
tutarlı, ahenkli
1810
kandırıcı
4400
etkilemek, tesir etmek
5532
dalgalanma, değişim
680
kocaman, koskocaman, çok büyük
6760
tartışılabilir, soruşturulabilir, kuşkulu
7107
moral bozucu, engelleyici, beyhude
12486
sinsice, kurnazca
12485
denk gelme, tesadüf, rastlantı
7057
dağıtım, dağılım, yayılma,
6060
güvenilmez, belirsiz, tutarsız
6880
kasten
4874
kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
6212
şiddetli/hararetli/coşkulu şekilde
9520
istek, özlem, arzu, soluma
4497
kusur, arıza; sığınmak; terketmek
5979
gereksiz çokluk, ihtiyaç fazlası
12484
kurallara uygun davranış
12483
sınırlamak, hapsetmek; sınır
366
gücenmek; kızmak
737
kurmak, teşkil etmek, oluşturmak
5763
dalgın, düşünceli
12122
keyfi, gelişigüzel
4690
uygun, uyumlu, bağdaşan
6793
tartışmalı, tartışmaya yol açan
5827
acımak, üzülmek, teessüf etmek
6888
tamamen, adamakıllı, iyice
6043
yüzeysel olarak
6925
sırf, yalnızca, sadece
4801
fırsat, ortam, durum, olay
5699
hapsetme
12121
maruz kalma; teşhir; poz; cephe
6298
kibirli, burnu havada
12120
yeterli, kâfi, yeter
5844
zedelenebilir, savunmasız
16
reklamı yapılmış, reklamı yapılan
12119
kısmak, kısaltmak
3031
bağımlı, tiryaki
12118
kayıtsız, pervasız, düşüncesiz
6410
vicdanlı, insaflı; itinalı; dürüst
8326
uygun; ayırmak, el koymak
398
hatalı, yanlış
12116
açıkça
867
fevkalade
12115
kesinlikle, vurgulayarak
12114
son derece, aşırı derecede
6537
belirsiz, kesin olmayan, süresiz
6360
ayrılış, kalkış, gidiş, yola çıkma
7335
gösteriş, yüksekten atma, iddia
12113
oran, orantı; pay, bölüm, kısım
4650
kaçak, dönek, asker kaçağı
12112
çelişki, uyuşmazlık, aykırılık, zıtlık
3731
yumuşamak, acımak
3053
karşılamak, eşitlemek, telafi etmek
3567
koku, esans; sezmek, kokusunu almak
412
incitmek, kırmak, rencide etmek
6136
sözcük uydurmak, deyim bulmak
6259
kucaklamak, kucaklaşmak, sarılmak, kapsamak
8888
mümkün, uygulanabilir, olası
3660
uygulamak, gerçekleştirmek
3014
sabit bir şekilde, sürekli
4921
ayırıcı, belirgin, özel
6088
neden olmak, meydana çıkarmak
12111
kullanım
12110
saygılı, düşünceli, nazik
6365
kırılgan, narin, ince
3246
zıt, karşıt, aykırı
5736
-den önce, evvel
12109
alışılmış şey, olağan şey
5850
gösterişli, azametli, havalı
7121
devamlı, sürekli, dayanıklı
2555
ima etme, bulaştırma, içerme
6194
bölme, ayırma
6061
engel, sakınca; vergi iadesi
6238
sorgu; soruşturma
8532
anlaşmazlık, çekişme, çarpışma,
5774
kolaylık, elverişlilik
12108
miras
12107
fikir birliği, ortak görüş, oybirliği
6391
gereksiz, fazla, bol; işten çıkarılmış
5206
bahane, kulp
7597
yüzmek, su üzerinde durmak, batmamak
6637
beslemek, bakmak, büyütmek; süt
414
güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
6584
nazik, narin, hassas, düşünceli
4756
inandırıcı, ikna edici
8880
inanılmaz şekilde
12106
geniş, genel, yaygın
1587
kapsamak, kuşatmak
8889
tüketim, bitirme, harcama
5886
ilham vermek, esinlemek
6178
katlanmak
5925
çekmek, geçirmek, uğramak
5095
tabi olmak
8916
maruz kalmak
8917
atlatmak, üstesinden gelmek
4300
üstesinden gelmek
4407
başa çıkmak, üstesinden gelmek
5749
kontrolden çıkmak, çığırından çıkmak
12072
gizli, kesin
9644
yanlamasına
12071
oldukça, epeyce
6050
alıkoyma, tutma, saklama, muhafaza
9603
güven, inanç, itimat
6409
ne pahasına olursa olsun
12070
ezberden
12069
takıntı, saplantı, sabit fikir
6751
endişe, kaygı; zihin meşguliyeti
7403
istekli, eğilimli, niyetli
12068
baş döndüren, büyüleyici
12067
hatırlama, çağrışım; geri çağırmak
1434
çözünmek; aşağılamak
8440
ağır, acı, şiddetli, keskin
5816
yayınlamak, sunmak, önem vermek
12066
çevrelemek, kapatmak, kuşatmak
6368
cesaretlendirmek, desteklemek
5529
iyileştirmek, asker toplamak, kuvvetlendirmek
12065
güçlendirmek, desteklemek, sürdürmek
2666
aksini ispatlama, çürütme
12064
geri çevirme, reddetme
12063
iade etmek; para iadesi, geri ödeme
7959
aralıksız şekilde
12062
beceriksizce
12061
tam, eksiksiz-kusursuz şekilde
12060
aşırı derecede, fazlasıyla
12059
isteksiz, gönülsüz, tereddütlü
3621
gülünç, komik, anlamsız
6864
yaymak, sürmek, sermek
5536
edinme, elde etme, kazanım
7212
gözlem
9436
zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
6225
yıkılamaz, yok edilemez, dayanıklı
5138
sonuçsuz, ikna edici olmayan
12057
eşi görülmemis, emsalsiz, eşsiz
7785
nitelikli, uygun, geçerli
6527
sıkıca, kesin olarak, kararlı şekilde
12056
Yeterince
10173
değiştirmek, çevirmek, dönüştürmek
6416
başlamak, başlatmak
2501
engellemek, alıkoymak, aksatmak
4588
askıya alma, askıda, asma
12055
ısrar, sebat, inat, devamlılık
12054
bozulma, kötüye gitme, çürüme
9033
ayrıntılı, incelikli, özenli
2313
teşvik; dürtü, güdü
1950
zorunluluk, yükümlülük; ödev; senet
4849
(konuyla)ilgisiz, bağlantısız
3811
gevşekçe
12051
mükemmel biçimde
12050
değer biçmek, belirlemek, vergi koymak
3756
baltalamak, sarsmak, altını kazmak
3550
çekmek, almak, geri almak
5991
kendini tutmak, sakınmak; nakarat
3605
ortak, müşterek
12049
üst üste olan, peşpeşe, ardışık
6455
tutarlı, istikrarlı, sürekli
9076
yeterli, uygun
3063
düşüncesiz, akılsız
12048
tavsiye niteliğinde, öneri
12047
seçimle ilgili, seçmeli
12046
dahil olma, bulaşma
12045
taahhüt
9428
görüşme
12044
şikâyet, yakınma; rahatsızlık
7983
düşüncesizce
12043
kolayca, çabucak; gönüllü olmak
4922
çekici bir şekilde
12042
itiraz
12041
önlem, tedbir
1994
kendine gelmiş, rahatlamış, yenilenmiş
12040
edepsiz, korkunç, rezilane
2425
takdir etmek, değerini bilmek
5769
kendi halinde, sakin
12039
güven, güven duygusu
12038
takdir yetkisi, ağzı sıkılık, incelik
12037
tutma, kısıtlama
2271
inkar,ret
12036
niyet, maksat, meram, kasıt
971
yapı, mizaç, tavır; kural
128
tahmin
12034
izlenim
12033
hırs, istek, açgözlülük
6990
varoluş, mevcudiyet
12032
bitirme
12031
riske atmak; uzlaşma
993
hor kullanmak, yanlış kullanmak
6159
girişmek, kalkışmak
5581
rahatlamış, ferahlamış
854
rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek; avutmak
302
geçmek, aşmak, üstün olmak
4990
tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
5887
ikna etmek, razı etmek
2459
yarışmak
5876
üstlenmek, yüklenmek
5934
meydan okumak, karşı gelmek
5018
kabul etmek, itiraf etmek
5524
imalı biçimde
12030
çekingen
12029
dengesiz, rahatsız
12028
itibarını yitirmiş
12027
zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
6646
sonuç çıkarma, sonuç, çıkarım
3832
evlat edinme; benimseme
215
meşruluk, haklılık
12026
tekrarlama, nüksetme
12025
sınırlamak, kısıtlamak
5786
ındirim, düşürme, azalma
5909
karışıklık, huzursuzluk
758
242 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme