Wordset: Play
     
(bir taşıtın) içinde, içine
4652
gergin; germek; kip, zaman
3642
zarf, belirteç
3343
köpüren, köpüklü
3309
isim fiil, ulaç
3308
giderme, uzaklaştırma, nakil, taşıma
3307
kızartmak, kavurmak; et kızartması, rosto
3306
marangoz; doğramacılık yapmak
3305
posta ücreti
3304
aklamak, beraat ettirmek, muaf tutmak
3212
köylü
3201
bakış; bakmak; ilgilendirmek; saygı
3200
tesis; bitki; dikmek
3199
dantel, bağ; bağlanmak
3198
civa
3197
sanki, güya, sözde
3193
kurşun, önderlik, rehberlik
3192
buzul
3191
zorunlu, mecburi
3190
maydanoz
3072
fig
incir
3071
wig
peruk
3070
dye
boya, boyama; boyamak
3069
yemek tarifi, reçete, tarife
3067
nadiren, seyrek
3039
kısmak, kısaltmak
3031
azaltmak, eksilmek, küçültmek
3020
uygulamak, tamamlamak
3019
kaçınmak, sakınmak
3018
hemen hemen, neredeyse; gerçekte
3017
katlanmak, tahammül etmek
3016
ile ilgilenmek; üstesinden gelmek
3015
uygulamak, gerçekleştirmek
3014
kalkışmak, yola çıkmak
3013
usta, mahir, uzman
3012
kaçmak, uzaklaşmak
3011
çatal bıçak takımı
3010
rakip, rekabet etmek
3009
davranış olarak soğuk ve uzak
2638
müsriflik, israf; aşırılık, ölçüsüzlük
2637
iki manalı, müphem
2636
hırs, tamah
2635
denetlemek, muayene etmek
2634
akla yatkın, makul
2633
garnizon
2632
genişlemek, büyümek, gözleri büyümek
2631
temelinden yıkmak
2630
ariflik, akıllılık, zekâ
2629
idareli, tutumlu
2628
yerine geçmek, yerini almak
2627
soğuk
2626
istila etmek, etrafını sarmak, kaplamak
2625
uyandırmak, canlandırmak, teşvik etmek
2624
esrarlı, örtülü, gizli; şifreli
2623
bertaraf etmek, ıskartaya çıkarmak
2622
insafla, adaletle
2621
övmek
2620
parlak, şaşalı
2619
nehir veya uçurum kenarı
2618
mal sahibi, mülk sahibi
2617
dağıtmak, terhis etmek
2616
tekrarlamak
2615
aynı zamana tesadüf ettirmek
2614
boğuk, kısık, boğuk sesli
2613
ithamname, suçlama
2612
saçmak, yaymak
2610
suçlamak, itham etmek
2609
süresi sona ermek
2608
el koymak, haczetmek
2607
el yordamı ile aramak veya yürümek
2606
devirmek, devrilmek
2605
ayak bileği
2604
zengin
2603
şaşırtmak, bocalatmak
2602
merhamet, acıma
2601
çöküntü yapmak, vurarak göçürmek
2600
müphem, şüpheli
2599
azalmak, küçülmek, sakinleşmek, yatışmak
2598
cesur, pervasız
2597
yolunu şaşırmış, doğru yoldan çıkmış
2596
tehir etmek, ertelemek
2595
saf, halis, bürümcük gibi, bayağı
2594
dünyevi, lâik
2593
bastırmk; yatıştırmak
2592
kıymetli vasıf; mal, kıymetli şey
2591
onarmak, tamir etmek
2590
suç ortağı olmak
2589
haberdar olmayarak, unutkan, ilgisiz
2588
hafıza kaybı hastalığı
2587
iniş, düşüş; kabul etmemek
2586
aşırı, fahiş, çok fazla
2585
yüksek sesle konuşmak, bağırmak, kükremek
2584
sadakat, hürmet
2583
sevinçli, çok sevinen ve övünen
2582
çok derin, engin
2581
doğuştan olan
2580
sisli, dumanlı, puslu, belirsiz
2579
göndermek
2578
nefret etmek
2577
üst makama müracaat, savunma, rica, mazeret
2576
detaylı açıklamak, tefsir etmek
2575
önemsiz
2574
atik, çevik, faal
2573
lezzetli, makbul
2572
germek, zorlamak; süzmek; gerilim; soy
2571
araştırma
2570
sınırsız, hudutsuz
2569
maksatsız dolaşmak, dağınık konuşmak
2568
kulak vermek, dikkat etmek
2566
neşeli ve gürültülü, şen, eğlenceli
2565
iftira etmek
2564
kıymet takdir etme, değer biçme
2563
yumuşatmak, hafifletmek
2562
tahdit etmek, sınırlamak
2561
sapmak
2560
aşırı derecede sevmek
2559
ezberden okumak
2558
katliam, büyük insan kaybına uğrayan yangın
2557
büyük ırmağa dökülen daha küçük bir nehir
2556
devamlı, sürekli, dayanıklı
2555
borçlu kimse
2554
pis, nahoş, hoşa gitmeyen alçak
2553
haşin, merhametsiz
2552
ileri sürmek, ısrar etmek, iddia etmek
2551
hayvanca; zalim; canavarca
2549
iki olay arası
2548
büyük konak, malikane
2547
tehlike
2546
vaha, çöl ortasında sulak ve veimli arazi
2545
kaya parçası
2544
süpürge
2543
artırmak, yükseltmek
2542
elma şırası
2541
ithaf etmek
2539
tadilat yapmak
2538
ağır, yoğun, güç
2537
aşmak
2536
karışıklık, kargaşa
2535
yönelme, meyil
2534
iltifat, övgü, kompliman
2533
bir yandan bir yana uzanmak
2532
hudut, sınır
2531
varis, yararlanan kimse
2530
geleneksel; alışılmış, bayağı
2529
mutaassıp, bağnaz; aşırı gayretkeş kimse
2528
fazla düşünmeden süratli olarak konuşan
2527
zindan, hapishane
2526
gürültülü kavga
2525
erozyon, aşınma
2524
zorlamak, itaate mecbur etmek
2523
acayip, tuhaf
2522
uzun ve derin yara, bıçak vs. yarası
2521
meydana çıkarmak, farketmek
2520
ahbap, arkadaş
2519
azimli, dayanıklı, direşken
2518
yalanlamak, delillerle reddetmek
2517
resmetmek, tanımlamak
2515
yakın, benzer
2514
kışkırtmak, teşvik etmek, ikna etmek
2513
telaşlı, yoğun
2512
karşılıklı konuşma, konferans
2511
müteakıb
2510
kaçmak, uçup gitmek
2509
küçük parça, grup, kesir
2508
filizlenmek, çimlendirmek
2507
inanılmaz
2506
derin yarık, kanyon
2505
çöp, döküntü, sedye; karıştırmak
2504
barikat, engel, mania
2503
çekingenlik
2502
başlamak, başlatmak
2501
tug
kuvvetle çekmek
2500
kışkırtmak, tahrik etmek, rahatsız etmek
2499
sürekli olarak, devamlı olarak
2498
biçimsiz, çarpık, çurpuk
2497
medhetmek, övmek
2496
arada sırada başgösteren, vuku bulan
2495
bardak ağzı, kenar
2494
ince, kibar, ince zevk sahibi
2493
çetin bir tecrübe; çile
2491
gözden kaybolmak, yok olmak
2490
saygı, hürmet
2489
aceleci, çabuk, üstünkörü
2488
alelacele, ihtiyatsız; kaşıntı
2487
kökünden sökmek, yoketmek, mahvetmek
2485
sona ermek, son vermek, bitmek
2484
tehlikeli
2483
soğukkanlı, sakin, ağır tabiatlı
2482
sanmak, zannetmek, tahmin etmek
2481
ayırmak, bölmek, koparmak
2480
yaymak, atmak, neşretmek
2479
ahmak kimse, aptal kimse
2478
katı, hissiz
2477
ham, kaba, çiğ
2476
hafif; ışık; yakmak
2475
kaldırmak, yükseltmek
2474
vukuu yakın ve muhakkak
2473
sayfa kenarı
2471
tipi
2470
kolay kırılır, kırılgan
2469
yılankavi, dalgalı
2468
geniş saha veya meydan
2467
yıkmak, tahrib etmek
2466
istifade etmek, istismar etmek, sömürmek
2465
topallamak, aksamak
2464
uzlaştırmak, barıştırmak
2463
en aşağı nokta veya safha
2462
yıkılmak, yuvarlanmak, düşmek
2461
rol
2460
ikna etmek, razı etmek
2459
atlamak, ihmal etmek; yapmamak
2458
düşünüp taşınmak
2457
üzmek, kızmak, sinirlenmek, endişelenmek
2456
tartışma dışına çıkmak, konudan ayrılmak
2454
inanılmaz derecede, müthiş
2453
şikayet etmek, mırıldanmak
2452
gelişigüzel, rasgele
2451
tekamül etmek, gelişmek
2450
muhafız sıfatı ile refakat etmek; koruma, eşlik
2449
inatçı, dikkafalı
2448
karamsar kimse, kötümser kimse
2447
yaramazlık, şaka, şeytanlık
2446
prestijli, tanınan
2445
öldürmek, katletmek
2443
iki veya daha fazla şirketin birleşmesi
2442
düşmanlık beslemek, kavga etmek
2439
esir, tutsak; baskı altında olan kimse
2438
takatten düşürmek, zayıflatmak
2437
öngörmek, kehanette bulunmak
2436
sendelemek, kekelemek, duraklamak
2435
yaş, rutubetli, nemli
2434
yumruk yada sert bir cismin darbe sesi
2433
yemiş bahçesi, meyva ağaçları
2431
nöbetçi, nöbetçi asker
2430
engellemek
2429
yığmak, üstüste koymak
2428
sallamak, titretmek
2427
yumuşak, balmumu gibi
2426
edepsiz, korkunç, rezilane
2425
hasta kimse, yatalak kimse
2424
birinin işine karışmak, kurcalamak
2423
avuçla vurmak
2422
koyulaştırmak
2421
kirli, rengi solmuş
2420
gelecek nesiller, soy
2419
zorbalık etmek, kabadayı
2418
fakir kimse, yoksul kimse
2417
sip
azar azar içmek; yudum
2416
ince, seyrek, sağlam olmayan
2415
bir yandan öbür yana geçmek
2414
obur, açgözlü
2413
işkence, eziyet
2412
lokma
2411
yatıştırmak, dindirmek, teskin etmek
2410
köye ait, köylü gibi
2408
tehlikeli
2407
haşur huşur yemek, sesli çiğnemek
2406
çalmak, aşırmak
2405
şal
2404
titrek yanmak, yanıp sönmek
2403
acemi kimse, çırak, yeni başlayan
2402
başarmak, muvaffak olmak
2401
söylev, hitabe, nutuk
2400
rasgele, gelişi güzel
2399
gelir
2398
titiz, çok.dikkatli
2397
birine elle işaret etmek
2396
gaf, hata, falso
2395
anlaşma
2394
savurmak, silahı tehditkâr şekilde sallamak
2393
hayret verici iş, hüner gerektiren şey, beceri, ustalık
2392
tükenmiş, yorgun, bitkin
2391
ayartmak, baştan çıkarmak
2390
alay etmek
2389
kusurlu, kabahatli
2388
uyuklamak, kestirmek
2387
serin, soğuk
2386
sinirlendirmek, kızdırmak, tahrik etmek
2385
iyice ıslatmak, sırılsıklam etmek
2384
sığ nehir geçidi
2383
akılsız, aptal, budalaca
2382
ufak köy, birkaç evden oluşan köy
2381
ganimet, yağma
2380
yarı açık, aralık
2379
uzun bacaklı ve zayıf
2378
matem tutmak, biri için ağlamak, dövünmek
2377
çok sık ağaçlı ve vahşi orman
2376
velvele, gürültü
2375
lid
kapak
2374
hoe
çapa
2373
muziplik, aldatmaca, şaka; gırgır geçmek
2372
üstü kapalı söz, ipucu
2371
el altında
2370
hedef, amaç
2368
meal, öz, ana fikir, özet
2367
hakiki, gerçek
2366
gem
kıymetli taş, mücevher
2365
büyülemek, cezbetmek
2364
kıtlık, genel açlık
2363
kuş, kümes hayvanı
2362
nehrin öbür sahiline geçirmek
2360
saçları dökülmüş, kel
2359
çalışmak, gayret etmek
2358
ikna edici
2357
merhamet, şevkat, hoşgörü
2356
eti kesip dağıtmak, parçalara bölmek
2355
affetmek, göz yummak
2354
ninni
2351
ters ve kısa söz
2350
karıştırmak, katılmak
2349
el çırpmak, alkışlamak
2348
geniş, bol, kâfi
2347
gizlice çalışan küçük bir grup entrikacı
2346
kızarma, utanma
2345
kırıntı, ekmek kırıntısı
2344
zorunlu, gerekli, önemli
2342
yükseklerde uçmak
2341
şiddetle arzu etmek, yalvararak istemek
2339
sır vermek, güvenmek
2120
belirsiz, kararsız, muğlak
2112
loş, alacakaranlık
2101
parıltı; parlamak
2081
nefret etmek, hoşlanmamak
1777
çalışkan, hamarat, gayretli
1611
dolandırıcılık; hile; sahtekar
581
gizlemek, örtmek
547
sinsi; sessizce sokulmak, gizlice girmek
321
rüşvet; rüşvet vermek; ayartmak
319
kin, garez, hınç; isteksiz olmak
308
sue
dava açmak, mahkemeye vermek; rica etmek
265
korkak, ödlek, alçak kimse
58
düşünce, fikir, sanı, görüş, kanı
820
vermek
4189
lütfen
1025
hatta, bile; düz, düzenli; çift
826
hayat
3908
by
yanında, ile, tarafından
8641
üzerinde
8636
daha fazla
3909
emin; elbette, şüphesiz
3900
asla
3919
ihtiyaç duymak
3818
küçük, ufak, az
3939
way
yol; yön; yöntem
4198
almak; götürmek; tutmak
3359
say
söylemek
3820
sonra, o zaman
3821
çünkü
4040
who
kim
1031
yes
evet
1023
söylemek, anlatmak
4085
geri, arka; sırt
4213
istek, arzu; vasiyetname; -ecek
742
ne zaman
1032
iyi
1045
gelmek
3869
şurada, orada
856
how
nasıl
1030
go
gitmek
2192
düşünmek, sanmak
8279
get
almak
3906
sağ; doğru
1039
hakkında, etrafında, yaklaşık
1171
on
üzerinde
4011
sadece, henüz, şimdi; adil
4840
no
hayır
1024
for
için
3871
in
içinde
4008
ne
1029
369 items.
Contact - About - Help - ⚾ Switch Theme